Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN YANKS INDIAN CLUB

Gevestigd aan Dorpsplein 2, 2042JKZandvoort, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34091446

Artikel 1. Definities1
Artikel 2. Toepasselijkheid 1
Artikel 3. OAanbiedingen en prijzen2
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst2
Artikel 5. Levering en leveringstermijnen 2
Artikel 6. Zichttermijn en herroepingrecht2
Artikel 7. Facturatie en betaling3
Artikel 8. Aansprakelijkheid3
Artikel 9. Kwaliteit, conformiteit en garantie 3
Artikel 10. Overmacht 4
Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 4

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Yanks Indian Club: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yanks Indian Club, contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Consument en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Aanbod/Aanbieding: voorstel door Yanks Indian Club aan Consument tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of online via een webshop.
 3. Consument: de natuurlijk persoon die Yanks Indian Club opdracht geeft tot het leveren van goederen of diensten en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en wederpartij bij de Overeenkomst met Yanks Indian Club in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
 5. Modelformulier: het modelformulier dat door Yanks Indian Club op haar website aan de Consument ter beschikking wordt gesteld en welk formulier de Consument in staat stelt gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht.
 6. Order: de opdracht tot het leveren van goederen of diensten bij Yanks Indian Club of het plaatsen van een bestelling daartoe.
 7. Overeenkomst: de afspraak tussen Yanks Indian Club en de Consument op basis waarvan Yanks Indian Clubproducten en/of diensten aan de Consument levert.
 8. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij, in het kader van een door Yanks Indian Club georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand.
 9. Partijen: Yanks Indian Club en de Consument gezamenlijk.
 10. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Consument en Yanks Indian Club gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Website: https://yanks.nl/

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Yanks Indian Club, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Yanks Indian Club uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Yanks Indian Club gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Yanks Indian Club de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Yanks Indian Club, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Yanks Indian Club in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Yanks Indian Club vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Yanks Indian Club behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Op de Overeenkomst zijn telkens de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met de Consument luidden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle Aanbiedingen van Yanks Indian Club zijn herroepelijk, worden vrijblijvend gedaan en zo lang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. De prijzen in de Aanbiedingen van Yanks Indian Club zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

DeOvereenkomst tussen Yanks Indian Club en de Consument komteerst dan tot stand nadatde Consument het bestelproces op de website heeft doorlopen en de betaling van het orderbedrag aan Yanks Indian Club heeft voldaan. Indien sprake is van betaling achteraf of door overschrijving op de bankrekening van Yanks Indian Club, komt de Overeenkomst tot stand nadat het bestelproces op de website volledig is afgerond.Yanks Indian Club zal de Order vervolgens zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Consument bevestigen.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de Consument opgegeven leveringsadres en komen deverzendkostenvoor rekening van de Consument. De verzendkosten zullen door Yanks Indian Club duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Indien Yanks Indian Club gegevens behoeft van de Consument in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijdaan nadat de Consument alle benodigde gegevens aan Yanks Indian Club ter beschikking heeft gesteld.
 3. Indien Yanks Indian Club een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de ConsumentYanks Indian Club derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Yanks Indian Club dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Consument op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de zaken door de Consument zijn ontvangen.
 5. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 6. Yanks Indian Club behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

 

Artikel 6. Zichttermijn en herroepingrecht

 1. Indien er sprake is van een koop op afstand zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een Herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen zaken te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De Consument kan haar Herroepingsrecht uitsluitend inroepen door Yanks Indian Club binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen.Yanks Indian Club zal daartoe een Modelformulier op haar website ter beschikking stellen. Het ingevulde Modelformulierdient te worden verstuurd per email aaninfo@yanks.nl
 4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het Herroepingsrecht zal Yanks Indian Club het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14)kalenderdagen terugbetalen.
 5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar Herroepingsrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De Consument dient na het inroepen van haar Herroepingsrecht het geleverde binnen veertien (14) kalenderdagen retour te zenden aan Yanks Indian Club. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 7. Op maat gemaakte producten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Een dergelijke uitsluiting zal duidelijk in het aanbod worden vermeld.

 

Artikel 7. Facturatie en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling van bestelde zaken door volledige vooruitbetaling in één keer op een van de door Yanks Indian Club op haar website aangeboden betaalwijzen.De Consument ontvangt na betaling een gespecificeerde factuur van Yanks Indian Club per mail.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien Yanks Indian Club aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Yanks Indian Club aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Yanks Indian Club kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Yanks Indian Club is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Yanks Indian Club is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Eventuele kosten die hieruit voor Yanks Indian Club voortvloeien komen voor rekening van de Consument.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Yanks Indian Club.

 

Artikel 9. Kwaliteit, conformiteit en garantie

 1. Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Yanks Indian Club. De Consument is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
 2. Yanks Indian Clubgarandeert dat alle door haar geleverde zaken deugdelijk, dat wil zeggen dat de geleverde zaken de veiligheid bieden die daarvan mag worden verwacht en dat de zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
 3. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Yanks Indian Club in geval van gebreken de zaken, geheel naar eigen inzicht, eerst zal omruilen of herstellen. Als een artikel niet kan worden hersteld of als het omgeruilde artikel eveneens gebreken vertoont, is de Consument gerechtigd de artikelen te retourneren onder restitutie van het volledige aankoopbedrag.
 4. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Yanks Indian Clubte goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Consument geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

 

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Yanks Indian Club gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Yanks Indian Club, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Yanks Indian Club waardoor Yanks Indian Club de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
 3. Indien Yanks Indian Club bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11.Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle tussen Yanks Indian Club en de Consument gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is telkens doorslaggevend voor de inhoud en uitleg van de onderhavige voorwaarden en eventuel vertalingen daarvan.
 3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Consument. Dit laat onverlet dat Yanks Indian Club met de Consument kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
There are no products